هرمی طنابی

 

هرمی طنابی کوچک

هرمی طنابی بزرگ

هرمی طنابی مخروطی